Przejdź do treści

UKSW bardziej dostępne

Projekt Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego „UKSW bez barier – Uczelnia dla każdego”, został zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu „Uczelnia dostępna”.

Wyniki zostały ogłoszone 15 listopada br. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekt będzie realizowany w ramach konkursu nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19. Skład zespołu, który przygotował projekt: Prorektor ds. studenckich i kształcenia prof. UKSW dr hab. Anna Fidelus, Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością prof. UKSW dr hab. Agnieszka Regulska, Magdalena Sobolewska z Biura Karier, Agnieszka Wasilewska i Anna Górka z Ośrodka Badań Jakości Kształcenia i Ewaluacji, oraz Adam Nowakowski Centrum Inicjatyw Rozwojowych, zastępca Kanclerza ds. techniczno-inwestycyjnych Grzegorz Zdanowicz.

Realizacja projektu rozpocznie się 1 stycznia 2020 r, a zakończy 30 września 2023 r. Jego wartość całkowita to 4 734 869,47 zł, z czego dofinansowanie wynosi 4 592 823,37 zł. Głównym założeniem projektu jest m.in. zwiększenie dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnością, podniesienie świadomości społeczności akademickiej dotyczącej niepełnosprawności oraz trwała zmiana w funkcjonowaniu uczelni, uwzględniająca specyfikę potrzeb osób z niepełnosprawnością.  Uniwersytet, mając na uwadze wyznaczone cele, zrealizuje projekt według sześciu obszarów:·

  • powołanie do życia Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością oraz zatrudnienie wyspecjalizowanego personelu,
  • podniesienie dostępności budynków w zakresie udogodnień architektonicznych,
  • włączenie w proces dydaktyki nowoczesnych technologii i stworzenie profesjonalnej e-platformy edukacyjnej,·
  • wprowadzenie procedur regulujących realizację polityki dostępności uczelni, równych szans, niedyskryminacji i wdrażania racjonalnych dostosowań,
  • unowocześnienie form wsparcia edukacyjnego, proponowanego przez UKSW, gdzie m.in. zostanie podpisana umowa z biblioteką cyfrową,
  • przeprowadzenie cyklu szkoleń skierowanych do pracowników Uniwersytetu, mających na celu podniesienie świadomości w obszarze potrzeb osób ze specyficznymi potrzebami.
30 listopada 2019