Przejdź do treści

Sygnalizator Plus dla pracowników w wieku emerytalnym

Umowę o dofinansowanie projektu aktywizującego pracowników w wieku emerytalnym i przedemerytalnym podpisali ks. prof. Ryszard Czekalski, rektor UKSW oraz dr Leszek Buller, dyrektor Centrum Projektów Europejskich.

Projekt Sygnalizator Plus to skierowana do dużych przedsiębiorstw kompleksowa propozycja opracowania i wdrożenia modeli wsparcia pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym oraz samych przedsiębiorstw.

Realizatorami projektu są Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy oraz Katolicki Uniwersytet Eichstaett–Ingolstadt.

Jak powiedział ks. prof. Ryszard Czekalski, UKSW ze swoim potencjałem intelektualnym wykazuje otwartość w różnych obszarach, wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom. – Ten projekt to troska o osoby 50 +, które ze względu na ogromną wiedzę i doświadczenie mogą być cennymi pracownikami – podkreślił.

Na wartość  zawodową starszych pracowników zwróciła uwagę Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, które dofinansowało projekt. – Chcemy badać potrzeby osób w wieku emerytalnym, dostosowując warunki pracy tak, aby te osoby jak najdłużej pozostały czynne zawodowo.

Kierownik projektu, dr Marek Kulesza z Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW podkreślił, iż do tej pory w dużych przedsiębiorstwach brak było kompleksowego rozwiązania, które pozwalałoby na planowanie i wspieranie dalszej aktywności zawodowej osób w wieku przedemerytalnym i emerytalnym. Stąd zrodził się pomysł na opracowanie wystandaryzowanej procedury oceny funkcjonowania pracownika na stanowisku pracy, która uwzględniałaby szereg zmiennych psychospołecznych i środowiskowych.

Nazwa projektu „Syngalizator Plus” opiera się na trzech głównych kategoriach, które odpowiadają światłom sygnalizacji drogowej:

Światło czerwone – zakres obowiązków uniemożliwia dalsze wykonywanie obecnych zadań, konieczna jest zmiana stanowiska pracy bądź przekwalifikowanie zawodowe pracownika.
Światło żółte – niezbędne jest wdrożenie modyfikacji w zakresie poprawy sprawności osoby bądź w zakresie obowiązków wykonywanych na danym stanowisku.
Światło zielone – osoba, która pracuje na danym stanowisku może dalej wykonywać swoje obowiązki pracownicze.

Projekt może być szansą dla przedsiębiorstw na lepsze wykorzystanie potencjału starszych pracowników przez odpowiednio wczesne rozpoznanie ich możliwości funkcjonowania zawodowego tak, aby dopasować wymagania zawodowe do zmieniających się warunków, a przez to do wydłużenia aktywności zawodowej. Pracownikom zaś projekt umożliwi zbadanie i rozpoznanie własnych możliwości dalszego funkcjonowania zawodowego, a w konsekwencji podjęcie decyzji w sprawie dalszej aktywności zawodowej.

Projekt Sygnalizator Plus będzie prowadzony od 1 maja 2021 roku do 20 kwietnia 2022 roku. Jego wartość wynosi 4 939 884,80 zł.

Na zdjęciu od lewej: ks. prof. Ryszard Czekalski, rektor UKSW, Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej i dr Leszek Buller, dyrektor Centrum Projektów Europejskich.

Źródło: www.uksw.edu.pl

01 marca 2021