Przejdź do treści

Święto UKSW

Dziś, jak co roku w dzień narodzin dla nieba Patrona naszego Uniwersytetu ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, obchodzimy święto naszej Uczelni.

Tegoroczne obchody w związku z sytuacją epidemiczną będą miały inną formę niż dotychczas.

Senat UKSW zbierze się na uroczystym posiedzeniu on-line, podczas którego słowo do społeczności akademickiej wygłosi Jego Eminencja kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski i Wielki Kanclerz UKSW.

W najbliższą niedzielę, 31 maja o godz. 9:00 w kościele pw. Świętego Krzyża na Krakowskim Przedmieściu zostanie odprawiona uroczysta msza święta, transmitowana przez Program Pierwszy Polskiego Radia.

Przemówienie JM ks. prof. dr. hab. Stanisława Dziekońskiego, rektora UKSW z okazji święta Uczelni:

Droga Wspólnota Akademicka, Szanowni Przyjaciele i Dobroczyńcy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie!

Dzień dzisiejszy związany jest z narodzinami dla nieba Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Świadka wiary i Męża Stanu. Dla naszej wspólnoty akademickiej jest to najważniejsze święto, obchodzone uroczyście, w atmosferze dziękczynienia składanego Bożej Opatrzności za dar życia naszego Patrona.  Świadectwem niestrudzonej działalności Prymasa Tysiąclecia w służbie Bogu i ludziom są Jego zapiski z ponad 30-letniego okresu. Ich opracowania – we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, Archidiecezją Warszawską, Archidiecezją Gnieźnieńską oraz Instytutem Prymasa Wyszyńskiego – podjął się Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W ten sposób zapiski  „Pro Memoria” są udostępniane historykom i całemu społeczeństwu.

Prace nad przygotowaniem do druku i opublikowaniem w 27 tomach zapisków Prymasa Tysiąclecia są jednym z wielu działań, jakie podjęliśmy, przygotowując się do beatyfikacji naszego Patrona. W czasie obchodów 20-lecia Uniwersytetu upamiętniliśmy Stefana Kardynała Wyszyńskiego, między innymi organizując kongres „Droga życia i posługi pasterskiej Prymasa Stefana Wyszyńskiego jako przesłanie dla współczesnego Kościoła w Polsce” i uczestnicząc w cyklu debat pn. „Myśląc Wyszyńskim”. Oprócz inicjatyw ogólnouczelnianych szereg działań ukazujących Stefana Kardynała Wyszyńskiego jako patrona na czasy współczesne  podjęły także poszczególne wydziały i instytuty. Warto przy tym odnotować, że dzięki wsparciu Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego uporządkowaliśmy bogate zbiory w zasobach archiwum UKSW oraz osób prywatnych i udostępniliśmy je w technologii cyfrowej. W ten sposób powstało „Muzeum Cyfrowe UKSW”, będące bogatą skarbnicą wiedzy o naszej uczelni, od początku jej powstania.

Szanowni Państwo,

Dziedzictwo, jakie pozostawił po sobie Prymas Tysiąclecia jest fundamentem, na którym zbudowaliśmy tożsamość naszego Uniwersytetu i oparliśmy jego rozwój. W ostatnich latach wiele uwagi poświęciliśmy jakości kształcenia. Znacząco rozbudowaliśmy infrastrukturę  do prowadzenia badań naukowych z myślą o wdrożeniach do gospodarki i realizacji zadań ważnych dla życia społecznego. Podpisaliśmy dziesiątki umów o współpracy z różnymi instytucjami i firmami, które dostrzegły w nas duży potencjał do współpracy w zakresie badań i rozwoju. Dzięki wstawiennictwu Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, poddaniu się woli Boga, przy pełnym zaangażowaniu naszego talentu i doświadczenia osiągnęliśmy poziom, dzięki któremu staliśmy się jeszcze bardziej rozpoznawali i cenieni nie tylko Polsce, ale też w Europie i w świecie. Jeszcze kilka lat temu nasza uczelnia kojarzyła się głównie z naukami humanistycznymi i społecznymi, z czego byliśmy i jesteśmy dumni. Dzięki ogromnemu wysiłkowi i determinacji, odczytując znaki czasu, stworzyliśmy z naszej uczelni uniwersytet szeroko profilowy, który odpowiada na potrzeby społeczne i gospodarcze, stając się wiodącym ośrodkiem w dziedzinie współpracy nauki i gospodarki. Naszym wyróżnikiem są dzisiaj nie tylko piękne sale wykładowe w nowych budynkach, uporządkowany i wyremontowany najstarszy kampus UKSW, powstałe kilka lat temu Centrum Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, oddawana jeszcze w tym roku akademickim hala sportowa z boiskiem olimpijskim do piłki ręcznej i miejscem wyznaczonym na fitness, ale też – a raczej przede wszystkim – innowacyjne centra badawcze. Jednym z pierwszych kroków do tworzenia uniwersytetu innowacyjnego i silnego naukowo była budowa Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych, które stało się miejscem badań i wdrożeń kilku naszych wydziałów. Poczynione inwestycje w infrastrukturę zaprocentowały wymiernymi wynikami w nauce. W wielu podjętych decyzjach dotyczących rozwoju uczelni można dostrzec wręcz wizjonerski charakter. Przykładem tego jest budowa centrum badawczo-wdrożeniowego w Dziekanowie Leśnym, dedykowanego technologiom cyfrowym. Interdyscyplinarny i wybitnie naukowy charakter tego Centrum pozwolił nam połączyć pracę naukowców różnych dyscyplin, jak też nawiązać współpracę z największymi spółkami gospodarczymi i instytucjami odpowiedzialnymi za rozwój społeczeństwa.

W budowaniu pozycji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w przestrzeni akademickiej jedną z kluczowych decyzji było utworzenie Wydziału Medycznego. Collegium Medicum, z prestiżowym kierunkiem lekarskim. Patrzymy na medycynę w sposób holistyczny, gdzie ciało, umysł, emocje i dusza stanowią jedność. Stąd też w kształcenie przyszłych lekarzy i pielęgniarek włączyliśmy bogactwo nauk humanistycznych, by w ten sposób możliwie najlepiej przygotować naszych studentów do pracy z człowiekiem potrzebującym pomocy i chorym. Cały wysiłek, jaki został włożony w powstanie tego wydziału z kierunkiem lekarskim i pielęgniarstwem, traktujemy jako wotum wdzięczności dla dwóch wielkich Polaków, związanych z naszym uniwersytetem: Stefana Kardynała Wyszyńskiego w czasie przygotowana do beatyfikacji i św. Jana Pawła II w 100-lecie urodzin.

W roku XX-lecia powstania naszej uczelni z dumą możemy powiedzieć, że realizujemy oczekiwania, jakie wobec nas ma nasz Patron. W kontekście dynamicznego wielokierunkowego rozwoju naszej uczelni szczególnie bliskie są nam słowa Prymasa Tysiąclecia, wypowiedziane w Gnieźnie w 1966 r: „Tylko orły szybują nad graniami i nie lękają się przepaści, wichrów i burz. Musicie mieć w sobie coś z orłów! – serce orle i wzrok orli ku przyszłości. Musicie ducha hartować i wznosić, aby móc jak orły przelatywać nad graniami w przyszłość naszej Ojczyzny. Będziecie mogli jak orły przebić się przez wszystkie dziejowe przełomy, wichry i burze, nie dając się spętać żadną niewolą. Pamiętajcie – orły to wolne ptaki, bo szybują wysoko… Pamiętajcie, że i Wy jesteście z pokolenia orłów. Niech to będzie dla Was znakiem, programem i ukazywaniem drogi … Szybujcie wysoko, ku przyszłości Ojczyzny i Kościoła”.

W podobnym duchu, podkreślając dodatkowo niezastąpioną rolę UKSW w budowaniu przyszłości Europy, wypowiedział się św. Jan Paweł, który zechciał przyjąć tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prawie 19 lat temu, podczas uroczystości, jaka miała miejsce w Sali Klementyńskiej na Watykanie, nasz Najbardziej Dostojny Doktor honorowy skierował do nas następujące przesłanie: „[wierzę], że ta uczelnia przez solidne zaangażowanie naukowe profesorów i studentów będzie kształtować duchowe oblicze nie tylko Polski, ale całej Europy. Młodość Waszej uczelni może być Waszą siłą, źródłem nowych energii płynących ze świeżego podejścia do zagadnień, z którymi od wieków zmagają się ośrodki naukowe”. Papież apelował do nas: „Wykorzystajcie możliwości, jakie stwarza młodość – młodość instytucji i młodość ducha!”

Nowy wizerunek Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego musi zawierać w sobie nowoczesną myśl opartą na prostej i przejrzystej komunikacji z wartościami i dziedzictwem, jakie pozostawił nam Patron. Dlatego też, odważnie patrząc w przyszłość i nawiązując do postaci Prymasa Wyszyńskiego, stworzyliśmy i wdrażamy System Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu. Logo uczelni oparte jest na pierwszej literze nazwiska Patrona i odwołuje się jednocześnie do cech charakteryzujących naszą uczelnię.

W dniu naszego święta, w dwudziestym roku działalności Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, z dumą możemy powiedzieć, że zrealizowaliśmy plany, które dla wielu wydawały się niemożliwe. Weszliśmy do pierwszej ligi uczelni w Polsce; dziś inni o nas już nie tylko po prostu wiedzą, ale chcą z nami współpracować, dostrzegając w nas naukowy i dydaktyczny potencjał. W ten sposób konsekwentnie i merytorycznie wchodzimy w realizację zadań, jakie wyznaczył uniwersytetom katolickim papież Franciszek w konstytucji apostolskiej „Veritatis Gaudium”. Dokument ten kładzie wyraźny nacisk na konieczność podążania za duchem czasu, a w konsekwencji uwzględnienia innowacyjności w katolickim środowisku akademickim. Uniwersytety nie mogą ograniczyć się jedynie do debaty intelektualnej i edukacji opartej na badaniach podstawowych. Spoczywa na nich również odpowiedzialność za innowacyjność widoczną w rozwoju społeczno-gospodarczym całego społeczeństwa. Uniwersytet powinien odgrywać kluczową rolę w rozwoju gospodarczym, społecznym i kulturowym zwłaszcza w czasach szybkich przemian w dziedzinie nauki i technologii, jakich doświadczamy dzisiaj. Dla skutecznej realizacji tych zadań w świecie wymuszającym nieustanne doskonalenie niezbędne jest tworzenie sieci wyspecjalizowanych i interdyscyplinarnych ośrodków, podejmowanie inicjatyw wspierających rozwój ewolucji zaawansowanych technologii, podnoszenie kwalifikacji zasobów ludzkich i tworzenie programów integrujących.

W dobie globalnej cyfrowej rewolucji cywilizacyjnej odpowiedzialność spoczywająca na uniwersytecie katolickim, zwłaszcza na nauczycielach akademickich kształcących przyszłe pokolenia, dotyczy między innymi wskazywania wartości, które stanowią o sile uniwersytetów, ich odpowiedzialności za człowieka, za przyszłość kraju, Europy i świata. Taką centralną wartością  jest miłość. Według „Veritatis Gaudium” „miłość jest tą siłą, która nie narzuca się człowiekowi od zewnątrz, lecz rodzi się w jego wnętrzu, w jego sercu, jako jego najbardziej wewnętrzna własność. Chodzi tylko o to, by człowiek pozwolił się jej narodzić i by umiał nasycić nią swoją wrażliwość, swoje myślenie w laboratorium, w sali seminaryjnej i wykładowej, a także przy warsztacie wielorakiej sztuki”. Stanowisko to nabiera jeszcze większej głębi w świetle nauki świętego papieża Jana Pawła II o cywilizacji miłości, jak też w świadectwie życia i całym dziedzictwie pozostawionym przez Stefana Kardynała Wyszyńskiego, który mówił: „czas to miłość”, zachęcając do życia miłością.

Droga Wspólnoto Akademicka, Kochani Przyjaciele i Absolwenci!

Z wyrazami najwyższego szacunku ślę do każdego z Was pozdrowienia i wyrażam wdzięczność za to, że byliśmy i jesteśmy razem w budowaniu UKSW jako uniwersytetu przyszłości, opartego na solidnych fundamentach niezmiennych i ponadczasowych wartości, a równocześnie otwartego, reagującego na znaki czasu, odpowiadającego na wyzwania cywilizacyjne. Przeżywając czas jako miłość, twórzmy uczelnię o wyrazistej tożsamości opartej na wskazaniach Prymasa Tysiąclecia, silną w pokonywaniu przeciwności, odważną w kreśleniu przyszłości, wyznaczającą sobie ambitne i wzniosłe cele. Bądźmy razem, z pełnym oddaniem budując uczelnię zasługującą na miano żywego pomnika Stefana Kardynała Wyszyńskiego, patrona na czasy współczesne.

List Wojewody Mazowieckiego

28 maja 2020