Przejdź do treści

Święto Naszego Uniwersytetu

Doktorat Honoris causa dla abp. Migliore, medale państwowe, resortowe i uczelniane, koncert, modlitwa i pamięć złożyły się na tegoroczne obchody Święta UKSW.

Jak co roku nasze Święto rozpoczęliśmy niedzielną Mszą świętą (26 maja) w kościele Świętego Krzyża, której przewodniczył i homilię wygłosił JM ks. prof. Stanisław Dziekoński, rektor UKSW. Po Mszy św. delegacja Senatu Uczelni, na czele z Księdzem Rektorem, złożyła kwiaty pod pomnikiem Kardynała Wyszyńskiego na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. W poniedziałek 27 maja odbył się koncert przygotowany przez Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW pt. „Prymas Tysiąclecia – wielki sługa Kościoła”.

Główna część obchodów odbyła się 28 maja – w 38. rocznicę śmierci Patrona naszego Uniwersytetu. W godzinach porannych Ksiądz Rektor z delegacją UKSW odmówił modlitwę w intencji beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia i złożył kwiaty przy Jego sarkofagu w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

Następnie, w murach UKSW miała miejsce uroczysta sesja. Jego Magnificencja Rektor UKSW ks. prof. Stanisław Dziekoński w swoim przemówieniu przekazał radosną informację, że niebawem rozpoczniemy świętowanie 20-lecia działalności naszej uczelni w roli uniwersytetu szerokoprofilowego. W tym czasie dokonuje się refleksja nad tym, gdzie jesteśmy i jaką rolę odgrywamy zarówno w świecie akademickim, jak i w społeczeństwie.

JM Rektor wskazał obszary, dzięki którym UKSW rozwija się i wzmacnia potencjał naukowo-badawczy.

W sposób szczególny jesteśmy dumni, że w tym roku dołączyliśmy do elitarnego grona uczeni, które otrzymały europejski certyfikat jakości nauki. (…) Jeszcze trzy, a nawet dwa lata temu niewielu wierzyło, że w UKSW powstanie Collegium Medicum, z kierunkiem lekarskim włącznie. Dzisiaj budowa nowoczesnej i na najwyższym poziomie szkoły medycznej w UKSW jest już faktem – podkreślił.

Medycyna na UKSW będzie korzystać z doświadczeń innych branż oraz sektorów gospodarki w zakresie wykorzystania cyfryzacji, Internetu oraz rozwiązań mobilnych. Polem tej współpracy będzie trzeci kampus – Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii w Dziekanowie Leśnym, którego budowa już się rozpoczęła. Ksiądz Rektor wspomniał także o uruchomieniu Centrum Psychiatrii Środowiskowej dla dzieci i młodzieży. UKSW będzie rozwijać cyfrową infrastrukturę dedykowaną humanistyce i naukom społecznym.

Na naszej Uczelni udało się wydrukować w 3D kopię najstarszego szkieletu odnalezionego w Polsce, liczącego ponad 6,5 tysiąca lat. Tym samym Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego rozszerza swoją aktywność w procesie globalnej rewolucji cyfrowej obejmującej praktycznie wszystkie dziedziny życia – zaznaczył Rektor.

Odznaczenia i nagrody

Następnym punktem uroczystej Sesji było nadanie odznaczeń państwowych, resortowych i uczelnianych. Prezydent RP za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki odznaczył Złotym Krzyżem Zasługi – ks. prof. dr. hab. Mariana Kowalczyka, ks. prof. dr. hab. Kazimierza Misiaszka; Srebrnym Krzyżem Zasługi – prof. UKSW dr. hab. Witolda Starnawskiego; Brązowym Krzyżem Zasługi – dr Magdalenę Butkiewicz, prof. dr. hab. Czesława Grajewskiego, ks. dr. Zenona Hanasa, dr. Piotra Płatka, prof. UKSW dr hab. Monikę Przybysz, dr Anetę Rayzacher-Majewską, dr. Mateusza Wernera, prof. UKSW dr hab. Małgorzatę Wrześniak. Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczeni zostali: Medalem Złotym za Długoletnią Służbę – ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski, ks. prof. dr hab. Józef Wroceński; Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę – ks. prof. UKSW dr hab. Włodzimierz Gałązka; Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę – dr hab. Dominik Wojewódka. Odznaczenia wręczyła minister Halina Szymańska, Szef Kancelarii Prezydenta RP.

Po ceremonii wręczenia odznaczeń zostały odczytane listy gratulacyjne od Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego oraz od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Następnym punktem programu było wręczenie odznaczeń resortowych. Medalami Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania odznaczeni zostali: ks. dr hab. Rafał Bednarczyk, ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz Białobrzeski, dr Marlena Kilian, ks. prof. dr hab. Jacek Nowak, ks. prof. UKSW dr hab. Piotr Ryguła, dr Beata Skrzydlewska, prof. dr hab. Jan Żaryn. Odznaczenia wręczył Jego Magnificencja Ksiądz Rektor Stanisław Dziekoński.

W dowód uznania za wspieranie, współpracę i działanie na rzecz rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Senat Uczelni nadał Medal Złoty UKSW księdzu infułatowi doktorowi Kazimierzowi Piwowarskiemu, emerytowanemu Dyrektorowi Wydziału Europa Wschodnia „Kirche in Not” oraz księdzu dyrektorowi Andrzejowi Halembie, dyrektorowi Wydziału dla Krajów Afrykańskich „Kirche in Not”. Medale wręczył Jego Magnificencja Ksiądz Rektor Stanisław Dziekoński.

Hymn Gaudeamus Igitur w wykonaniu Chóru UKSW zakończył tę część uroczystej sesji.

Między nauką a dyplomacją

Kolejnym punktem programu było wręczenie dyplomu doktora honoris causa Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Celestino Migliore, wieloletniemu nuncjuszowi apostolskiemu w Polsce, a obecnie nuncjuszowi apostolskiemu w Rosji. Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego odczytał prof. Marek Michalski, dziekan Wydziału Prawa i Administracji. Laudację na cześć honorowego doktora wygłosiła prof. Irena Lipowicz, która wśród przesłanek nadania tej zaszczytnej godności wymienia wybitny wkład Laureata w rozwój dyplomacji kościelnej i trwałych stosunków międzynarodowych, zasługi Arcybiskupa dla budowania pozytywnych relacji między światem nauki – między innymi teologią i prawem kanonicznym – a światem dyplomacji, wybitne osiągnięcia w dyplomacji dwustronnej, a także propagowanie wiedzy o Stolicy Apostolskiej wśród polskiej społeczności akademickiej, w wymiarze nie tylko teologicznym, ale także instytucjonalnym.

Abp Migliore do swojego doświadczenia może zaliczyć perspektywę placówek w Rosji i USA, Angoli i Egipcie, Francji i Polsce, a jako Podsekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej był odpowiedzialny za kontakty z niektórymi krajami azjatyckimi i podróże Ojca Świętego do tych krajów. Jest to więc doświadczenie globalne – mówiła prof. Lipowicz, zwracając także uwagę na fakt udziału Laureata w przygotowaniach nowego konkordatu miedzy Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską, podpisanego 28 lipca 1993 roku.

Do przywołanego w laudacji dorobku nawiązał w swoim okolicznościowym wykładzie Laureat – absolwent i doktor z prawa cywilnego i kościelnego na Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Podkreślił wpływ zdobytych doświadczeń na wizję roli i zadań prawa we współczesnym świecie. Wspomniał również pierwszy pobyt w Warszawie i spotkania z ówczesnym ministrem spraw zagranicznych, profesorem Krzysztofem Skubiszewskim. Mówił o swojej pierwszej, studenckiej fascynacji koncepcją pewności prawnej i o ostatniej fascynacji, jaką jest międzynarodowa norma prawna, jeszcze w stanie embrionalnym, dotycząca odpowiedzialności za ochronę. W tym kontekście przywołał obecny kryzys prawa definiując go jako politeizm prawniczy.

Wydaje się, że niezbywalne i uniwersalne prawa, nierozerwalnie ze sobą związane, które nie pochodzą od władz państwowych czy też różnych grup władzy albo jeszcze od ideologicznych lobby, są skazane na klęskę – mówił abp Migliore, wskazując na konieczność powrotu do fundamentu, czyli zasady godności ludzkiej jako źródła prawa. W tym miejscu postawił pytanie, czym jest ludzka godność i zaapelował o odzyskanie pojęcia rodzaju ludzkiego, które zanika.

Po odczytaniu listu gratulacyjnego od Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka, chór UKSW odśpiewał hymn Gaude Mater Polonia.

Święto UKSW zakończyło się piknikiem, w którym uczestniczyli zaproszeni Goście, Studenci oraz Pracownicy Uczelni.

20190528 UKSW 004

20190528 UKSW 007

20190528 UKSW 011

20190528 UKSW 013

20190528 UKSW 002

20190528 UKSW 021

20190528 UKSW 024

MOPI5812

PIMO2267

 

Więcej zdjęć w galerii

OKOLICZNOŚCIOWE LISTY i POZDROWIENIA

WŁADZE CENTRALNE I SAMORZĄDOWE

Marszałek Sejmu RP

Prezes Rady Ministrów

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Prezes Najwyższej Izby Kontroli

Rzecznik Praw Obywatelskich

Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

Dyrektor Lasów Państwowych

Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Komendant Główny Policji

Wojewoda mazowiecki

Instytut Lotnictwa

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów

Agencja Badań Medycznych

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Zastępca Prezydenta Radomia

Polska Grupa Energetyczna

Komendant stołeczny Policji

 

REKTORZY UCZELNI WYŻSZYCH

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Uniwersytet Śląski

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Politechnika Wrocławska

Politechnika Świętokrzyska

Politechnika Białostocka

Akademia Marynarki Wojennej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

 

DUCHOWIEŃSTWO

Kardynał Stanisław Dziwisz

Kardynał Marian Jaworski

Arcybiskup metropolita Sawa

Arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący KEP

Arcybiskup Wojciech Polak, Prymas Polski

Arcybiskup Wiktor Skworc

Biskup polowy Józef Guzdek

Biskup Artur Miziński, sekretarz KEP

Biskup Andrzej Czaja

Biskup Włodzimierz Juszczak

Biskup Tadeusz Pikus

Biskup Jan Piotrowski

Biskup Piotr Greger

Biskup Antoni Dydycz

Biskup Józef Zawitkowski

31 maja 2019