Przejdź do treści

Ruszyło Przedszkole UKSW

Przedszkole UKSW to unikatowe w skali naszego regionu miejsce. Unikatowe, ponieważ od samego początku (tj. od sporządzenia projektu budynku) zostało objęte opieką metodyczną i merytoryczną wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowych Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW. Pozostając w zgodzie z obowiązującą podstawą programową, przedszkole dokłada najwyższej staranności, by, wykorzystując autorski program nauczania, zaspokoić potrzeby wychowanków – zarówno biologiczne, wymagające czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych, jak również te wynikające z potrzeb rozwojowych dzieci.

Podstawową zasadą wyznawaną przez pracowników naszego Przedszkola jest szacunek dla dziecka – małego człowieka, znajdującego się w najpiękniejszym i bardzo szczególnym momencie swojego życia. To właśnie w wieku przedszkolnym dziecko buduje wyobrażenia o otaczającym je świecie, o sobie, o przysługujących mu prawach, o własnej wartości i dlatego tak ważne jest, by proces ten odbywał się pod okiem osób życzliwych, rozumiejących dzieci i pozytywnie wspierających je w procesie poznawania siebie.

Świadome i życzliwe podejście do dziecka w naszym Przedszkolu przekłada się na intencjonalną, indywidualną i stałą obserwację zachodzących w nim zmian o charakterze rozwojowym, skoncentrowaną na rozpoznaniu potencjału w nim tkwiącego. Indywidualne podejście do dziecka orazstworzenie optymalnych warunków do wspomagania jego rozwoju – zarówno tego ogólnego, stanowiącego podstawę do podjęcia nauki szkolnej, jak również uszanowanie i rozwój jego zainteresowań, talentów oraz wsparcie w ewentualnych trudnościach bądź ograniczeniach – pozwolą naszym podopiecznym stawać się najlepszą możliwą wersją ich samych.

Bogate wyposażenie w pomoce dydaktyczne naszej placówki, pozwala nam koncentrować się na rozwoju zintegrowanym z zabawą, ponieważ umożliwia prowadzenie, nieświadomej dla dzieci, bogatej metodycznie edukacji matematycznej, czy stawiania dzieci wobec sytuacji problemowej – m.in. różnorodne wyzwania konstrukcyjne i manipulacyjne. W celu przygotowania dzieci do podjęcia nauki czytania i pisania wprowadziliśmy zwyczaj prezentowania żywego słowa. Odbywa się to w formie regularnego czytania, dobranej do ich wrażliwości i możliwości, literatury dziecięcej. W tym celu, wyposażyliśmy przedszkole w bogatą bibliotekę, której zbiory będą stale obecne w otoczeniu dzieci i tak prezentowane przez nauczycieli, by stanowiły alternatywę dla innych pomocy i zabawek. Aby przygotować dzieci do podjęcia nauki pisania i czytania, nasi podopieczni pracują, między innymi,Metodą Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz.

Dziecko poznaje świat poprzez podejmowanie z nim różnorodnych interakcji, odbywających się przy wykorzystaniu wszystkich posiadanych zmysłów. Co ważne, czyni to nieświadomie, analizując napływające do niego wrażenia wzrokowe, słuchowe, dotykowe oraz doznania ruchowe, a także przeżywanie różnorodnych zdarzeń i emocji wynikających z własnych doświadczeń.  Naszym celem jest wspieranie dzieci w poznawaniu i rozumieniu otaczającego je świata. Dokładamy wszelkich  starań, by wyposażyć je w zestaw niezbędnej wiedzy i umiejętności, który pozwoli im w przyszłości radzić  sobie w pięknym, choć skomplikowanym świecie. Dlatego właśnie zadbaliśmy o doskonałe wyposażenie przedszkola, uwzględniające pomoce dydaktyczne dostarczające dzieciom wielozmysłowych doświadczeń i wrażeń, pobudzających ich wrodzoną aktywność poznawczą, przy jednoczesnym dbaniu o rozwój emocjonalny i ruchowy. Służą temu również, wprowadzone przez nas do programu nauczania elementy metody Marii Montessori (realizowane przy wykorzystaniu odpowiednich, atestowanych pomocy dydaktycznych), które pozwolą dzieciom samodzielnie, w swoim własnym tempie rozwijać zdolności intelektualne i manualne.

W trosce o prawidłowy rozwój fizyczny dzieci, przygotowaliśmy bogate zaplecze służące zaspokajaniu, niezwykle istotnej na tym etapie życia, potrzeby aktywności fizycznej. Zrozumienie i uszanowanie prawa dzieci do aktywnej i samodzielnej eksploracji świata oraz do zabawy, wsparte umiejętnie sporządzonym planem integracji tych czynności z wiedzą o świecie, stwarza optymalne warunki  do rozbudzenia i utrzymania naturalnej  ciekawości poznawczej dziecka. Dodatkowo, uchroni to dzieci przed problemem tzw. nadpobudliwości psychoruchowej, której doświadcza obecnie wiele z nich, nadużywając urządzeń elektronicznych, Internetu oraz ograniczając czas spędzany na aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Intencjonalnie będziemy inspirować różnorodne formy aktywności ruchowych, korzystając ze sprawdzonych metod np. ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, pedagogiki zabawy KLANZY oraz kinezjologii edukacyjnej Paula Dennisona.

Sztuką jest dostrzec, uszanować i zaspokoić potrzeby dziecka, ucząc je jednocześnie co to znaczy być dobrym człowiekiem, który wierzy we własne siły, jest pozytywnie nastawiony do świata i innych ludzi, w pełni korzysta ze swoich możliwości, a rozumiejąc swoje ograniczenia jest w stanie je przezwyciężyć.

Duże znaczenie dla harmonijnego rozwoju małego człowieka ma sztuka, która pobudza wszystkie zmysły. Nasze Przedszkole posiada odrębną salę widowiskową, w której regularnie odbywają się przedstawienia, inscenizacje i ekspresje teatralne w wykonaniu dzieci, naszych studentów oraz profesjonalnych aktorów. Koncerty, pokazy taneczne oraz wystawy umożliwiają dzieciom bezpośrednie obcowanie ze sztuką w różnych jej formach. W trosce o prawidłowe kształtowanie poczucia estetyki u dzieci oraz mając na uwadze optymalny rozwój zmysłów, prowadzić będziemy seanse baletowe, operowe, koncerty muzyki poważnej – korzystając z naszego zaplecza multimedialnego. Udział dzieci w aktywnościach scenicznych pomoże im w późniejszej edukacji szkolnej występować publicznie, co w przypadku dzieci oznacza swobodne wypowiadanie się na forum klasy, wyrażanie swoich przekonań, śmiałe zadawanie pytań nauczycielowi, umiejętność obrony swoich przekonań, ciekawość i otwartość wobec otoczenia. Jest to konieczne by tworzyć zdrowe, oparte na życzliwości i wzajemnym szacunku, relacje z rówieśnikami.

Istotą wieku przedszkolnego jest również swobodna ekspresja twórcza wyrażona pracami plastycznymi, percepcją muzyki i tańcem. Dbamy również o ten obszar – przedszkole posiada bogatą bazę instrumentów i pomocy, które umożliwiają dzieciom obcowanie ze sztuką, zarówno w roli jej odbiorcy, jak twórcy. Dla osób zainteresowanych stworzyliśmy możliwość uczęszczania na tzw. zajęcia dodatkowe (grupowe i indywidualne), np. lekcje gry na instrumentach, zajęcia taneczne, sportowe, legorobotyka itp.

Szanując indywidualne potrzeby dzieci, przez cały dzień  będą one miały do dyspozycji, oprócz posiłków stałych, owoce i warzywa sezonowe oraz  napoje.

Pobyt w Przedszkolu został tak zorganizowany, by dzieci, które mają problemy z zasypianiem poza domem, mogły wypocząć i wyciszyć się w inny, nie związany ze snem sposób. Zdajemy sobie sprawę, że dla wielu dzieci takie przymuszanie do snu wiążę się tylko z niepotrzebnym stresem oraz brakiem poczucia sprawstwa.

Zdajemy sobie sprawę,  iż proza życia często zmusza rodziców do poświęcania większości dostępnego czasu na pracę, skazując i dziecko, i rodziców na rozłąkę. Świadomi tego, dołożymy wszelkich starań, by czas spędzony w naszym przedszkolu był dla każdego dziecka niezapomnianą  przygodą. Zależy nam na tym, by czuło się kochane, akceptowane i szczęśliwe.

KONTAKT

Przedszkole UKSW

ul. Wóycickiego 1/3

01-938 Warszawa

tel: 507 097 739

e-mail: przedszkole@uksw.edu.pl

26 września 2016