Przejdź do treści

Rektor UKSW doktorem h.c.

Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński otrzymał 23 listopada br. tytuł doktora honoris causa Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku.

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pozostaje w bliskim partnerstwie z Uniwersytetem Łesi Ukrainki w Łucku. Ksiądz Rektor Dziekoński nawiązał do tej współpracy, mówiąc:

Akt przyznania mi doktoratu honoris causa tej Uczelni odczytuję jako szczególny rodzaj budowania mostu między naszymi Uniwersytetami, a w konsekwencji zbliżenia narodu ukraińskiego i polskiego poprzez rozwijanie braterskiej współpracy na szeroko rozumianym polu edukacyjnym.

W wykładzie zatytułowanym „Godność osoby ludzkiej u źródeł wychowania” Jego Magnificencja Rektor UKSW wskazał na godność ludzką jako fundament wychowania, którego ideałem jest człowiek darzący szacunkiem nie tylko siebie, ale i innych, całkowicie zaangażowany w budowanie dobra w wymiarze indywidualnym i społecznym, czego owocem jest między innymi pokój i braterstwo między narodami.

W procesie wychowania kluczową rolę mogą pełnić uniwersytety, współpracujące ze sobą dla kształcenia nowych pokoleń architektów przyszłości. Na każdym uniwersytecie spoczywa odpowiedzialność za prawdę w uprawianiu nauki, w badaniach i metodach badawczych oraz w jej przekazywaniu, czyli w dydaktyce. Nabiera to dodatkowego znaczenia w dobie globalizacji, rozwoju technologii, w tym sztucznej inteligencji, przenikania się kultur, trendów i światopoglądów – mówił Rektor UKSW.

Ks. Rektor Dziekoński zwrócił uwagę, że Uniwersytety muszą przyjąć na siebie nie tylko ciężar edukacji, ale także odpowiedzialność za kształtowanie wizji świata, w której godność człowieka pozostanie wartością nadrzędną. W tym względzie ważnym punktem odniesienia jest personalizm, który współcześnie rozumiany jest jako doktryna podkreślająca autonomiczną wartość człowieka jako osoby i głoszącą pełną jego afirmację bądź też jako programy działań wspierających rozwój osoby ludzkiej podporządkowujące wartościom osobowo-duchowym wartości ekonomiczne i techniczne.

Historia uniwersytecka w Łucku sięga 1940 roku, kiedy to założona została Państwowa Szkoła Pedagogiczna. Obecnie uczelnia posiada siedem instytutów, dziewięć wydziałów, 76 kierunków. Studiuje na niej 14 tys. studentów. Rektorem jest profesor, doktor nauk Igor Kotsan.

Uniwersytet odznaczono w International Academic Ranking Golden Fortune srebrnym medalem Niepodległość Ukrainy oraz wyróżniono w rankingu Top of Ukraine w High School. W 2007 r. dekretem Prezydenta Ukrainy uczelnia otrzymała status Uniwersytetu Narodowego.

WYKŁAD KS. PROF. STANISŁAWA DZIEKOŃSKIEGO, REKTORA UKSW, DOKTORA H.C. UNIWERSYTETU w ŁUCKU

Listy gratulacyjne

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych dr Edyta Bielak–Jomaa

Dyrektor Narodowego CentrumKultury prof. UKSW dr hab. Rafał Wiśniewski

Koordynator Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski

30 listopada 2018