Przejdź do treści

Rekrutacja dla studentów prawa

Rozpoczęła się rekrutacja na praktyki studenckie, organizowane corocznie w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Praktyki odbywają się w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień i wrzesień) i są dedykowane dla studentów prawa od III do V roku studiów. W każdym miesiącu Biuro przyjmuje około 10 praktykantów.

Rzecznik Praw Obywatelskich zaprasza studentów prawa III, IV i V roku na miesięczne, bezpłatne praktyki studenckie.

Wymagane dokumenty:
• CV
• List motywacyjny
• Formularz zgłoszeniowy
• Oświadczenie o braku konfliktów interesów
• Skierowanie z Uczelni wystawione na podstawie porozumienia zawartego między BRPO a Uczelnią.

Wymagane dokumenty należy przesyłać do 16 maja 2019 r. na adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa z dopiskiem „Nabór na praktyki wakacyjne 2019 r.” lub praktyki@brpo.gov.pl

Metody naboru:
• I etap: weryfikacja aplikacji
• II etap: próbka pracy /kazus/
• III etap: rozmowa kwalifikacyjna
Do III etapu procesu rekrutacji tj. na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni kandydaci, którzy w najwyższym stopniu spełnią wymagania I i II etapu rekrutacji.

Szczegółowe zasady organizacji i przebiegu praktyk w BRPO oraz dokumenty znajdują się na stronie: http://www.bip.brpo.gov.pl/pl/content/praktyki-i-staz lub pod numerem telefonu 22 551 78 02, 22 551 78 33.

Przebieg praktyk

W pierwszym tygodniu praktyk studenci wdrażani są w pracę Zespołu Wstępnej Oceny Wniosków. Kolejne trzy tygodnie to praktyka w wybranym zespole skargowym: Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego, Zespół Prawa Karnego, Zespół Prawa Cywilnego, Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego, Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Zespół do spraw Wykonywania Kar, Zespół do spraw Równego Traktowania.
W ramach praktyk studenci mogą uczestniczyć również w rozprawach z udziałem pracowników Urzędu RPO.
Ostateczny kształt programu praktyk uzależniony jest od oczekiwań uczestników i jest zgodny z ich zainteresowaniami.

13 maja 2019