Przejdź do treści

Projekty z UKSW dofinansowane

Dwa projekty z UKSW otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18, tj. „Trzecia Misja Uczelni”, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

Konkurs dotyczył opracowania programów kształcenia i realizacji działań dydaktycznych, kursów, szkoleń dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego.

Dofinansowane projekty:

1. „Podniesienie kompetencji w zakresie pracy w grupie wielokulturowej i wieloetnicznej” dofinansowanie 84.303,00 zł. Okres realizacji: 01.01.2019 r. – 31.05.2020 r.

Kierownik projektu: dr Karolina Zioło-Pużuk, Wydział Nauk Humanistycznych UKSW

Projekt realizowany w partnerstwie z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, obejmuje realizowane wspólnie przez wnioskodawcę i podmioty działające na rzecz edukacji – (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli) działania prowadzone na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych, przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.

Projekt przewiduje opracowanie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych, kursów, szkoleń wspólnie z jednostką samorządu terytorialnego dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego, służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na aktywizację społeczną i zawodową; poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań; pobudzenia aktywności edukacyjnej i kulturalnej; zapobieganiu społecznemu wykluczeniu.

2. „Akademia wychowanków MOS i MOW” dofinansowanie 948.860,00 zł. Okres realizacji: 01.12.2018 r. – 30.11.2021 r.

Kierownik projektu: Prof. UKSW dr hab. Anna Fidelus, Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW

Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Polskiej Akademii Nauk w Lublinie. Jego celem jest podniesienie u 80 osób objętych wsparciem, dzieci wychowanków MOW i MOS, kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, w ramach realizacji III misji uczelni przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

12 grudnia 2018