Przejdź do treści

Nowy Statut UKSW

Podczas ostatniego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przyjęto nowy Statut Uniwersytetu. Nowy dokument będzie obowiązywał od 1 października 2019 roku.

Głównym celem najważniejszego aktu prawnego Uczelni jest dostosowanie wewnętrznych regulacji Uniwersytetu do nowej ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która pozostawia uczelniom szeroki zakres autonomii w zakresie decydowana o wewnętrznych sprawach wspólnoty akademickiej.

Poza ustawowo określonymi wymaganiami każda uczelnia podejmuje kluczowe rozstrzygnięcia we własnym zakresie. Tym samym statut zyskuje wyższą niż dotychczas rangę. Ma on stanowić ramę organizacyjną dla efektywnej realizacji bieżących zadań uczelni oraz jej długofalowego rozwoju. Statut uczelni określa zasady jej organizacji i funkcjonowania.

tekst jednolity statutu zaczyna się od strony 4 Obwieszczenia 1/2018 Rektora z dnia 4 stycznia 2018.

Stanowi załącznik do Uchwały Senatu UKSW nr 76/2015 z dnia 25 czerwca 2015.

Uchwała nr 29/2014 z dnia 20 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę 105/2011 w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – zmiany dot.  Załącznik nr 4

08 lipca 2019