Przejdź do treści

Najlepsi z najlepszych 4.0

Prorektor ds. studenckich i kształcenia zaprasza wybitnie uzdolnionych studentów do udziału w projekcie MNiSW mającym na celu wsparcie w rozwoju aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności.

Konkurs polega na dofinansowaniu uczestnictwa studentów w międzynarodowych konkursach, zawodach i/lub konferencjach. Zgłoszenia przyjmuje Sekretariat Prorektora ds. studenckich i kształcenia. Wniosek należy złożyć do 24 czerwca br.

Zgłoszenia można składać indywidualnie i zespołowo. O przyznanie środków finansowych w ramach projektu pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” może ubiegać się student lub studenci tworzący zespół, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • jest studentem studiów I/II stopnia uczelni, która składa wniosek (dopuszcza się realizację ofert przez zespoły międzyuczelniane po wskazaniu uczelni odpowiedzialnej za realizację oferty);
 • posiada udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 (poświadczoną w szczególności oświadczeniem lektora o poziomie znajomości języka obcego przez studenta lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego);
 • posiada pozytywną opinię opiekuna merytorycznego lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności naukowej.

Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 12 miesięcy oraz wykraczać poza datę 30 czerwca 2020 r.

Koszt realizacji jednego projektu nie może przekroczyć:

 • 80 000 zł – w przypadku projektu realizowanego przez jednego studenta
 • 320 000 zł – w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów

Przy ocenie merytorycznej ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 • plan i rodzaj aktywności, uwzględniony w ofercie
 • zasadność i racjonalność planowanych kosztów projektu w stosunku do przedmiotu i zakresu projektu

Kryterium dodatkowym będą:

 • nagrody i wyróżnienia studenta wskazanego w ofercie w konkursach, zawodach, konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym w dziedzinie nauki związanej z tematem projektu
 • wystąpienia studenta wskazanego w ofercie na konferencjach naukowych
 • udział studenta wskazanego w ofercie w projektach badawczych, autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego, zgłoszenia patentów;
 • publikacje naukowe studenta wskazanego w ofercie w recenzowanych i nierecenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu co najmniej krajowym lub publikacje naukowe w formie książki (autorstwo lub współautorstwo);
 • inne osiągnięcia studenta wskazanego w ofercie (np. artystyczne, sportowe, działalność społeczna);
 • opinia opiekuna merytorycznego projektu lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności studenta;
 • potencjał uczelni w zakresie opieki dydaktycznej nad wybitnymi studentami.

Więcej informacji pod adresem e-mail: najlepsi@nauka.gov.pl oraz na tej stronie.

08 czerwca 2019