Przejdź do treści

Czas na rekrutację!

Kandydaci mogą wybierać spośród 42 kierunków, w tym po raz pierwszy – medycynę, pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną, bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej i komunikację kultury i religii.

Na kandydatów – już od godziny 12.00 – czeka 4395 miejsc, w tym na studiach stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich blisko trzy tysiące. Najwięcej studentów zostanie przyjętych na kierunki: prawo – 180 oraz lekarski – 100.

Kierunek lekarski to nowość na naszym Uniwersytecie. Studia jednolite magisterskie o profilu ogólnoakademickim zostały przygotowany zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Zdrowia. Bazę kliniczną stanowią instytuty naukowo-badawcze, w tym: Wojskowy Instytut Medyczny (WIM), Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Matki i Dziecka, a także szpitale publiczne i instytucje, świadczące działalność komercyjną w zakresie świadczeń medycznych.

Nowym kierunkiem jest również Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, celem tych studiów jest kształcenie nauczycieli, którzy świadomie, refleksyjnie, twórczo i efektywnie potrafią wspierać rozwój dziecka oraz rozwijać własne kompetencje zawodowe.

W nowym roku akademickim na UKSW będą również po raz pierwszy prowadzone studia II stopnia na kierunkach Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej oraz Komunikacja kultury i religii.

Pierwszy kierunek zostanie otwarty na Wydziale Prawa i Administracji i jest kontynuacją studiów licencjackich Człowiek w cyberprzestrzeni. Celem kształcenia jest wyposażenie absolwentów w kwalifikacje z zakresu prawa, informatyki i nauk socjologicznych, niezbędne do funkcjonowania w wieloaspektowej gospodarce cyfrowej.

Drugi kierunek będzie można studiować na Wydziale Teologicznym, jest polecany szczególnie tym, którzy swoją przyszłość zawodową upatrują w zakresie pogłębionej współpracy i koegzystencji z ludźmi innych kultur i religii.

Trzeci kierunek został uruchomiony na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku i jest kontynuacją studiów inżynierskich o charakterze praktycznym w zakresie Inżynierii Środowiska. Technologie Gospodarki Cyrkulacyjnej są bezpośrednią odpowiedzią na przyjęte w 7 Ogólnym Programie UE działania w zakresie środowiska „Dobra jakość życia z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety” w perspektywie do roku 2050.

Na UKSW można również studiować po angielsku. W nowym roku akademickim studia anglojęzyczne będą prowadziły dwa wydziały: Collegium Medicum – Nursing (I stopień); Wydział Filozofii chrześcijańskiej – Philosophy and Culture of East Central Europe (II stopień) oraz Sustainability Studies (II stopień).

REKRUTACJA na wszystkie kierunki i stopnie studiów odbywa się drogą elektroniczną poprzez system IRK – www.irk.uksw.edu.pl

Nasz Uniwersytet jest uczelnią publiczną, studia stacjonarne są bezpłatne, ale tak jak na innych uczelniach obowiązuje opłata rekrutacyjna. Na UKSW wynosi ona: jeden kierunek – 85 zł, dwa kierunki – 60 zł, kierunek objęty rozmową – 100 zł.

Rejestracja na studia stacjonarne trwa do 14 lipca. Ogłoszenie wyników nastąpi 19 lipca. Osoby, które otrzymają komunikat o zakwalifikowaniu się na studia powinny dostarczyć dokumenty na wybrany wydział w dniach 22 –24 lipca. Zostaną przyjęte poprzez wpis na listę studentów. Wyjątek stanowi Wydział Prawa i Administracji: oprócz osób zakwalifikowanych, również osoby z listy rezerwowej, jeśli otrzymają komunikat o dostarczeniu dokumentów, powinny je dostarczyć.

Rejestracja na studia niestacjonarne trwa do wyczerpania limitów, za wyjątkiem Wydziału Nauk Pedagogicznych: tu rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach jak na studia stacjonarne.

HARMONOGRAM: https://rekrutacja.uksw.edu.pl/harmonogram-rekrutacji .

03 lipca 2019